A-AA+
×

Sri Ganesha

மிகவும் பழமை வாய்ந்த இத்திருக்கோயில் முருகப் பெருமானின் 5-ஆம் படைவீடாகும். முருகப் பெருமான் தேவர்களின் துயரம் நீங்கும் பொருட்டு சூரபதுமனுடன் செய்த பெரும் போரும், வள்ளியம்மையை மணந்து கொள்ள வேடர்களுடன் விளையாட்டாக நிகழ்த்திய சிறுகோபமும் தணிந்து, அமர்ந்த தலம் ஆதலின் இதற்குத் தணிகை எனப் பெயரமைந்தது. தேவர்களின் அச்சம் தணிந்த இடம், முனிவர்களின் காம வெகுளி மயக்கங்களாகிய பகைகள் தணியும் இடம், அடியார்களின் துன்பம், கவலை, பிணி, வறுமை ஆகியவற்றைத் தணிக்கும் இடம் ஆதலாலும் இதற்குத் தணிகை என்று பெயரமைந்தது. இத்திருக்கோயில் சோழர் மற்றும் விஜய நகர காலத்தியது. மேலும், திராவிட கட்டிடக்கலைக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது

Sri shiva

Shiva is represented in a variety of forms: in a pacific mood with his consort Parvati and son Skanda, as the cosmic dancer (Nataraja), as a naked ascetic, as a mendicant beggar, as a yogi, as a Dalit (formerly called untouchable) accompanied by a dog (Bhairava), and as the androgynous union of Shiva and his consort in one body, half-male and half-female (Ardhanarishvara). He is both the great ascetic and the master of fertility, and he is the master of both poison and medicine, through his ambivalent power over snakes. As Lord of Cattle (Pashupata), he is the benevolent herdsman—or, at times, the merciless slaughterer of the “beasts” that are the human souls in his care. Although some of the combinations of roles may be explained by Shiva’s identification with earlier mythological figures, they arise primarily from a tendency in Hinduism to see complementary qualities in a single ambiguous figure.

Sri Gowri

It all started in Summer 2018. Some friends gathered for a community prayer in Plano, a booming North Texas city just north of Dallas. Discussions centered on the religious and spiritual needs of Hindus in the area, and everyone present agreed that there was a critical mass for building a temple in the Plano area, to serve North Texas. Soon the idea took shape and a core group of twenty people met several times to hammer out the details � the name for the organization, the mission, evaluating potential locations, and identifying major sponsors and support groups. Within the first few days of 2006, Hindu Temple of North Texas (HTNT) was created with temporary officers, and the temple was named Sri Murugan Temple. Documentation necessary for certification as a charitable, non-profit organization was prepared and filed with appropriate authorities.

In March 2006, the temple was started at 910 West Parker Road, Suite 340, Plano, TX, just minutes from Highway 75. The temple opened for Hindu religious services with the Prana Prathishtapana of Sri Ganesha and Lord Shiva. In November 2006, Prana Prathishtapana of Sri Murugan with consorts Valli and Devyani was performed. During Summer 2007, Prana Prathishtapanas of several deities were performed � Guruvayur Sri Krishna, Sri Ayyappa, Sri Hanuman, Sri Durga and Sri Venkateswara, along with Sri Devi, Bhu Devi and parivara devathas Sri Sudarsana and Sri Garuda.

With tremendous encouragement and support from devotees, 10 acres of land was acquired at 6428 & 6508 K-Ave, Plano, TX, less than three miles from the current location. The location is also less than thirty seconds from the Legacy exit off Highway 75. Sri Murugan Temple�s five-year plan includes construction of a permanent temple and installation of granite idols of the deities, a Learning Center, a Cultural Resource Center and a Kalyana Mantapam.�
We renovated an exisitng building in our temple prorperty and moved our temple location in November, 2009 in a grand style. The deities were taken in a procession from the parker road location to the Ave K location with great religious fervor.

Sri Murugan Temple has been catering to the religious and spiritual needs of Hindus in North Texas for more than three years now. There is a full time Office Manager to attend to the needs of devotees. This has been an exciting beginning of the temple project marked by the tireless dedication and generous support of devotees. On Ganesha Chathurthi Day, devotees waited in line for more than an hour to seek the blessings of Sri Ganesha. The turnout on other festival days, such as Navarathri, Deepavali, and Vaikunta Ekadasi was equally impressive. That the devotees have gotten this far in such a short time is a clear indication that Sri Ganesha�s blessings are with them. They are confident that within a very short time the permanent structure will be built to serve the North Texas Hindu community as a venue for practicing their faith and for maintaining the Hindu culture, values and principles.

This is our temple. Sri Krishna says in Bhagavat Gita (Chapter 2, Verse 48), �Karmanye Vadhikarasthe Ma Phaleshu Kadhachana, Karma Phala Hethur Bhur Mathe Sangosthava Karmani�, we need to do our duty and leave the results to Him. To build this temple for ourselves, our elders and future generations, we need a large number of dedicated devotees. With His grace and with our commitment (physical, moral and most importantly financial), we can create the temple of our dreams for generations to come.
" />
It all started in Summer 2018. Some friends gathered for a community prayer in Plano, a booming North Texas city just north of Dallas. Discussions centered on the religious and spiritual needs of Hindus in the area, and everyone present agreed that there was a critical mass for building a temple in the Plano area, to serve North Texas. Soon the idea took shape and a core group of twenty people met several times to hammer out the details � the name for the organization, the mission, evaluating potential locations, and identifying major sponsors and support groups. Within the first few days of 2006, Hindu Temple of North Texas (HTNT) was created with temporary officers, and the temple was named Sri Murugan Temple. Documentation necessary for certification as a charitable, non-profit organization was prepared and filed with appropriate authorities.

In March 2006, the temple was started at 910 West Parker Road, Suite 340, Plano, TX, just minutes from Highway 75. The temple opened for Hindu religious services with the Prana Prathishtapana of Sri Ganesha and Lord Shiva. In November 2006, Prana Prathishtapana of Sri Murugan with consorts Valli and Devyani was performed. During Summer 2007, Prana Prathishtapanas of several deities were performed � Guruvayur Sri Krishna, Sri Ayyappa, Sri Hanuman, Sri Durga and Sri Venkateswara, along with Sri Devi, Bhu Devi and parivara devathas Sri Sudarsana and Sri Garuda.

With tremendous encouragement and support from devotees, 10 acres of land was acquired at 6428 & 6508 K-Ave, Plano, TX, less than three miles from the current location. The location is also less than thirty seconds from the Legacy exit off Highway 75. Sri Murugan Temple�s five-year plan includes construction of a permanent temple and installation of granite idols of the deities, a Learning Center, a Cultural Resource Center and a Kalyana Mantapam.�
We renovated an exisitng building in our temple prorperty and moved our temple location in November, 2009 in a grand style. The deities were taken in a procession from the parker road location to the Ave K location with great religious fervor.

Sri Murugan Temple has been catering to the religious and spiritual needs of Hindus in North Texas for more than three years now. There is a full time Office Manager to attend to the needs of devotees. This has been an exciting beginning of the temple project marked by the tireless dedication and generous support of devotees. On Ganesha Chathurthi Day, devotees waited in line for more than an hour to seek the blessings of Sri Ganesha. The turnout on other festival days, such as Navarathri, Deepavali, and Vaikunta Ekadasi was equally impressive. That the devotees have gotten this far in such a short time is a clear indication that Sri Ganesha�s blessings are with them. They are confident that within a very short time the permanent structure will be built to serve the North Texas Hindu community as a venue for practicing their faith and for maintaining the Hindu culture, values and principles.

This is our temple. Sri Krishna says in Bhagavat Gita (Chapter 2, Verse 48), �Karmanye Vadhikarasthe Ma Phaleshu Kadhachana, Karma Phala Hethur Bhur Mathe Sangosthava Karmani�, we need to do our duty and leave the results to Him. To build this temple for ourselves, our elders and future generations, we need a large number of dedicated devotees. With His grace and with our commitment (physical, moral and most importantly financial), we can create the temple of our dreams for generations to come.

Sri Thatchinamoorthy

It all started in Summer 2018. Some friends gathered for a community prayer in Plano, a booming North Texas city just north of Dallas. Discussions centered on the religious and spiritual needs of Hindus in the area, and everyone present agreed that there was a critical mass for building a temple in the Plano area, to serve North Texas. Soon the idea took shape and a core group of twenty people met several times to hammer out the details � the name for the organization, the mission, evaluating potential locations, and identifying major sponsors and support groups. Within the first few days of 2006, Hindu Temple of North Texas (HTNT) was created with temporary officers, and the temple was named Sri Murugan Temple. Documentation necessary for certification as a charitable, non-profit organization was prepared and filed with appropriate authorities.

In March 2006, the temple was started at 910 West Parker Road, Suite 340, Plano, TX, just minutes from Highway 75. The temple opened for Hindu religious services with the Prana Prathishtapana of Sri Ganesha and Lord Shiva. In November 2006, Prana Prathishtapana of Sri Murugan with consorts Valli and Devyani was performed. During Summer 2007, Prana Prathishtapanas of several deities were performed � Guruvayur Sri Krishna, Sri Ayyappa, Sri Hanuman, Sri Durga and Sri Venkateswara, along with Sri Devi, Bhu Devi and parivara devathas Sri Sudarsana and Sri Garuda.

With tremendous encouragement and support from devotees, 10 acres of land was acquired at 6428 & 6508 K-Ave, Plano, TX, less than three miles from the current location. The location is also less than thirty seconds from the Legacy exit off Highway 75. Sri Murugan Temple�s five-year plan includes construction of a permanent temple and installation of granite idols of the deities, a Learning Center, a Cultural Resource Center and a Kalyana Mantapam.�
We renovated an exisitng building in our temple prorperty and moved our temple location in November, 2009 in a grand style. The deities were taken in a procession from the parker road location to the Ave K location with great religious fervor.

Sri Murugan Temple has been catering to the religious and spiritual needs of Hindus in North Texas for more than three years now. There is a full time Office Manager to attend to the needs of devotees. This has been an exciting beginning of the temple project marked by the tireless dedication and generous support of devotees. On Ganesha Chathurthi Day, devotees waited in line for more than an hour to seek the blessings of Sri Ganesha. The turnout on other festival days, such as Navarathri, Deepavali, and Vaikunta Ekadasi was equally impressive. That the devotees have gotten this far in such a short time is a clear indication that Sri Ganesha�s blessings are with them. They are confident that within a very short time the permanent structure will be built to serve the North Texas Hindu community as a venue for practicing their faith and for maintaining the Hindu culture, values and principles.

This is our temple. Sri Krishna says in Bhagavat Gita (Chapter 2, Verse 48), �Karmanye Vadhikarasthe Ma Phaleshu Kadhachana, Karma Phala Hethur Bhur Mathe Sangosthava Karmani�, we need to do our duty and leave the results to Him. To build this temple for ourselves, our elders and future generations, we need a large number of dedicated devotees. With His grace and with our commitment (physical, moral and most importantly financial), we can create the temple of our dreams for generations to come.

Sri Murugan

It all started in Summer 2018. Some friends gathered for a community prayer in Plano, a booming North Texas city just north of Dallas. Discussions centered on the religious and spiritual needs of Hindus in the area, and everyone present agreed that there was a critical mass for building a temple in the Plano area, to serve North Texas. Soon the idea took shape and a core group of twenty people met several times to hammer out the details � the name for the organization, the mission, evaluating potential locations, and identifying major sponsors and support groups. Within the first few days of 2006, Hindu Temple of North Texas (HTNT) was created with temporary officers, and the temple was named Sri Murugan Temple. Documentation necessary for certification as a charitable, non-profit organization was prepared and filed with appropriate authorities.

In March 2006, the temple was started at 910 West Parker Road, Suite 340, Plano, TX, just minutes from Highway 75. The temple opened for Hindu religious services with the Prana Prathishtapana of Sri Ganesha and Lord Shiva. In November 2006, Prana Prathishtapana of Sri Murugan with consorts Valli and Devyani was performed. During Summer 2007, Prana Prathishtapanas of several deities were performed � Guruvayur Sri Krishna, Sri Ayyappa, Sri Hanuman, Sri Durga and Sri Venkateswara, along with Sri Devi, Bhu Devi and parivara devathas Sri Sudarsana and Sri Garuda.

With tremendous encouragement and support from devotees, 10 acres of land was acquired at 6428 & 6508 K-Ave, Plano, TX, less than three miles from the current location. The location is also less than thirty seconds from the Legacy exit off Highway 75. Sri Murugan Temple�s five-year plan includes construction of a permanent temple and installation of granite idols of the deities, a Learning Center, a Cultural Resource Center and a Kalyana Mantapam.�
We renovated an exisitng building in our temple prorperty and moved our temple location in November, 2009 in a grand style. The deities were taken in a procession from the parker road location to the Ave K location with great religious fervor.

Sri Murugan Temple has been catering to the religious and spiritual needs of Hindus in North Texas for more than three years now. There is a full time Office Manager to attend to the needs of devotees. This has been an exciting beginning of the temple project marked by the tireless dedication and generous support of devotees. On Ganesha Chathurthi Day, devotees waited in line for more than an hour to seek the blessings of Sri Ganesha. The turnout on other festival days, such as Navarathri, Deepavali, and Vaikunta Ekadasi was equally impressive. That the devotees have gotten this far in such a short time is a clear indication that Sri Ganesha�s blessings are with them. They are confident that within a very short time the permanent structure will be built to serve the North Texas Hindu community as a venue for practicing their faith and for maintaining the Hindu culture, values and principles.

This is our temple. Sri Krishna says in Bhagavat Gita (Chapter 2, Verse 48), �Karmanye Vadhikarasthe Ma Phaleshu Kadhachana, Karma Phala Hethur Bhur Mathe Sangosthava Karmani�, we need to do our duty and leave the results to Him. To build this temple for ourselves, our elders and future generations, we need a large number of dedicated devotees. With His grace and with our commitment (physical, moral and most importantly financial), we can create the temple of our dreams for generations to come.

Sri Durga

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Sri Ayyappan

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Sri Santhosh amman

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Sri Gayatri amman

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Sri Arumugasamy

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Sri Thirumal laxmi and poomathevi

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Navagraha gods

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Vasanthamandapam

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Sri Bhairava

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

Sri Anjaneya

One day Goddess Parvati was at home on Mt.Kailash preparing for a bath. As she didn’t want to be disturbed, she told Nandi, her husband Shiva’s Bull, to guard the door and let no one pass. Nandi faithfully took his post, intending to carry out Parvati’s wishes. But, when Shiva came home and naturally wanted to come inside, Nandi had to let him pass, being loyal first to Shiva. Parvati was angry at this slight, but even more than this, at the fact that she had no one as loyal to Herself as Nandi was to Shiva. So, taking the turmeric paste (for bathing) from her body and breathing life into it, she created Ganesha, declaring him to be her own loyal son. The next time Parvati wished to bathe, she posted Ganesha on guard duty at the door. In due course, Shiva came home, only to find this strange boy telling him he couldn’t enter his own house! Furious, Shiva ordered his army to destroy the boy, but they all failed! Such power did Ganesha possess, being the son of Devi Herself! This surprised Shiva. Seeing that this was no ordinary boy, the usually peaceful Shiva decided he would have to fight him, and in his divine fury severed Ganesha’s head, killing him instantly. When Parvati learned of this, she was so enraged and insulted that she decided to destroy the entire Creation! Lord Brahma, being the Creator, naturally had his issues with this, and pleaded that she reconsider her drastic plan. She said she would, but only if two conditions were met: one, that Ganesha be brought back to life, and two, that he be forever worshipped before all the other gods. Shiva, having cooled down by this time, and realizing his mistake, agreed to Parvati’s conditions. He sent Brahma out with orders to bring back the head of the first creature he crosses that is laying with its head facing North. Brahma soon returned with the head of a strong and powerful elephant, which Shiva placed onto Ganesha’s body. Breathing new life into him, he declared Ganesha to be his own son as well, and gave him the status of being foremost among the gods, and leader of all the ganas (classes of beings), Ganapati.

முருகப் பெருமானின்

மிகவும் பழமை வாய்ந்த இத்திருக்கோயில் முருகப் பெருமானின் 5-ஆம் படைவீடாகும். முருகப் பெருமான் தேவர்களின் துயரம் நீங்கும் பொருட்டு சூரபதுமனுடன் செய்த பெரும் போரும், வள்ளியம்மையை மணந்து கொள்ள வேடர்களுடன் விளையாட்டாக நிகழ்த்திய சிறுகோபமும் தணிந்து, அமர்ந்த தலம் ஆதலின் இதற்குத் தணிகை எனப் பெயரமைந்தது. தேவர்களின் அச்சம் தணிந்த இடம், முனிவர்களின் காம வெகுளி மயக்கங்களாகிய பகைகள் தணியும் இடம், அடியார்களின் துன்பம், கவலை, பிணி, வறுமை ஆகியவற்றைத் தணிக்கும் இடம் ஆதலாலும் இதற்குத் தணிகை என்று பெயரமைந்தது. இத்திருக்கோயில் சோழர் மற்றும் விஜய நகர காலத்தியது. மேலும், திராவிட கட்டிடக்கலைக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது

-->